CardioMetabolic Profile I – test för hjärt-kärlhälsa

CardioMetabolic Profile I är ett laboratorietest som utvärderar riskfaktorer för metabolt syndrom och hjärt- och kärlsjukdom. Detta test gör det möjligt att tidigt upptäcka viktiga indikatorer associerade med det så kallade metabola syndromet, även känt som insulinresistenssyndromet och syndrom X. Detta test för hjärt-kärlhälsa kan vara till hjälp för att ta fram en behandlingsplan som minskar den övergripande risken för diabetes mellitus typ 2 (typ 2-diabetes) och kardiovaskulär sjukdom (hjärt-kärlsjukdom). Regelbunden testning kan också användas för riskbedömning och övervakning av personer med typ 2-diabetes.

Förekomsten av hjärt-kärlssjukdom, fetma och typ 2-diabetes ökar i en alarmerande takt. Hjärt-kärlsjukdom är den främsta orsaken till dödlighet för både män och kvinnor i den industrialiserade delen av världen; fetma, insulinresistens och typ 2-diabetes ökar risken för att utveckla hjärt-kärlssjukdom, men dessa tillstånd är potentiellt undvikbara. Genom att identifiera risken för hjärt-kärlsjukdom tillräckligt tidigt för att göra positiva livsstilsförändringar, så kan människor undvika att bli en del av den stigande statistiken.

Kardiometabol risk har definierats som “klustret av modifierbara riskfaktorer och markörer som identifierar individer med ökad risk för hjärt-kärlsjukdom (hjärtinfarkt, stroke, perifer artärsjukdom) och typ 2-diabetes. National Cholesterol Education Program (NCEP)’s Adult Treatment Panel III (ATP III) har identifierat det metabola syndromet/insulinresistenssyndromet som en viktig riskfaktor för typ 2-diabetes och hjärt-kärlssjukdom, där kriterierna för att identifiera metabolt syndrom inkluderar:

 • Hypertoni/förhöjt blodtryck
 • Bukfetma
 • Aterogen dyslipidemi (lågt HDL-kolesterol, förhöjda triglycerider, förhöjt LDL-kolesterol)
 • Protrombotiska/proinflammatoriskt tillstånd
 • Insulinresistens/glukosintolerans

CardioMetabolic Profile I kan ge värdefull information vid följande symptom och tillstånd:

 • Fetma
 • Diabetes mellitus typ 2 (typ 2-diabetes)
 • Högt blodtryck
 • Avvikande kolesterolnivåer
 • Hjärtsjukdom
 • Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS)
 • Försämrat fasteblodsocker
 • Nedsatt glukostolerans (ett förstadium till typ 2-diabetes)
 • Njurskada

Följande testas:

 • C-reaktivt protein, högkänsligt (hsCRP)
 • Totalkolesterol – sammanräkning av LDL-kolesterol, HDL-kolesterol och andra lipidkomponenter.
 • LDL-kolesterol – kolesterol som är bundet till lipoproteiner med låg densitet (LDL), inklusive kolesterolestrar och fritt kolesterol.
 • VLDL-kolesterol – kolesterol som är bundet till lipoproteiner med mycket låg densitet (VLDL).
 • HDL-kolesterol – kolesterol som är bundet till lipoproteiner med hög densitet (HDL), inklusive kolesterolestrar och fritt kolesterol.
 • Fasteinsulin – kan vara tecken på insulinresistens och värdet kan förbättras av viktminskning.
 • Hemoglobin A1c (HbA1c) – mäter hur mycket socker (glukos) som finns i blodet knutet till hemoglobinet i de röda blodkropparna. Testet gör det bland annat möjligt att diagnosticera diabetes.
 • Fastetriglycerider – mäter triglyceridnivåerna efter fasta. Triglycerider är det vi i vardagligt tal kallar fett – det finns i maten vi äter och är kroppens vanligaste form för att lagra fett. Endast små mängder finns normalt i blodet.

Övrig information

Typ av test: Torkat blodprov.
Testet är ett så kallat Dried Blood Spot (DBS) Test, vilket innebär att du gör ett litet stick i fingret.

Pris för test: 218,90 euro (EUR). På detta tillkommer 17 euro (EUR) för förbetald frakt av ditt prov till laboratoriet (du får en faktura från labbserviceföretaget).

Se exempel på labbtestrapport >>

Beställ här